Stadgar

Konsolsports Stagdar

Denna stagda är uprättad av Konsolsport.

1 föreningens namn
Konsolsport
● 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Botkyrka Kommun
● 3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.
● 4 Syfte
Föreningens syfte är att anordna E-sportsaktiviteter för barn, unga och vuxna. Utöver det ska föreningen
ta ett socialt ansvar i sin kommun för att möjliggöra trygghetsskapande aktiviteter för att främja en
psykisk hälsa. Föreningen vill även binda samman E-sports älskare i Botkyrka kommun. Alla är välkomna
till Konsolsport oavsett vem man är eller vart man kommer ifrån.
● 5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
● 6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 Januari till 31 december.
● 7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap
genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en
skriftlig anmälan till föreningen.
Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. En
medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras
på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och
årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.
● 8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas
på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande vice ordförande, kassör,
sekreterare och eventuellt suppleanter.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter
valet. Valbar är medlem i föreningen.
● 9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte eller av styrelsen en eller två
revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.
● 10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera
valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

 

Följ Oss

Varukorg